fbpx

Политика конфиденциальности

SIA DOG

Privātuma politika

 

Noteikumos lietotās definīcijas:
Interneta veikals – Sabiedrības uzturēta interneta vietne www.dinozoo.lv, kurā iespējams iegādāties Preces;
Noteikumi – šie Interneta veikala lietošanas noteikumi;
Pircējs –  juridiskā persona vai pilngadīga fiziskā persona, kas vēlas iegādāties vai ir iegādājusies Preci(-es);
Preces – jebkuras preces, kas Interneta veikalā tiek piedāvātās un ko Pircējs var pasūtīt un iegādāties;
Sabiedrība – SIA DOG, reģ. Nr. 40203232657, juridiskā adrese: Augšzemes iela 5-47, Rīga, LV-1029.

  1. Vispārējie noteikumi

1.1. Noteikumi regulē tiesiskās attiecības starp Pircēju un Sabiedrību saistībā ar Precēm un to piegādi. Noteikumi uzskatāmi arī par distances līgumu starp Pircēju un Sabiedrību, izņemot Noteikumu sadaļā “Preču rezervācija” minēto gadījumu.

1.2. Pircēja reģistrēšanās Interneta veikalā un/vai pirkumu izdarīšana apliecina Pircēja piekrišanu Noteikumiem.

1.3. Pircējam ir aizliegts izpaust trešajām personām Pircēja Interneta veikala piekļuves datus. Pircējs ir informēts un piekrīt, ka visas darbības, kas veiktas Interneta veikalā, izmantojot Pircēja piekļuves datus, ir saistošas Pircējam un tiks uzskatītas par Pircēja veiktām.

1.4. Pircējam ir pienākums norādīt un ievadīt patiesus un pilnīgus savus datus, kontaktinformāciju un maksāšanas līdzekļus.

  1. Preču pasūtījums

2.1. Informācija par Precēm un to cenu ir norādīta Interneta veikalā pie attiecīgās Preces. Preču un piegādes cenas ir spēkā Preces pasūtīšanas brīdī. Sabiedrībai ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Interneta veikalā norādītās cenas pēc saviem ieskatiem, izmaiņas neattiecas uz jau veiktajiem un apmaksātajiem pasūtījumiem.

2.2. Cenas ir norādītas eiro (EUR) un ietver pievienotās vērtības nodokli. Piegādes izmaksas ir norādītas atsevišķi no Preces cenas.

2.3. Pircējs Interneta veikalā vispirms veic Preču pasūtījumu, kas tiek ievietots pirkumu grozā. Pircējam ir iespēja turpināt izvēlēties citas Preces pirms pasūtījuma veikšanas.

2.4. Pasūtījuma veikšanas brīdī Pircējam ir jāizvēlas/jānorāda Preču saņemšanas veids un adrese.

2.5. Pircējam samaksa par Precēm un tās piegādi ir jāveic vienā no Interneta veikalā norādītajiem norēķinu veidiem.

2.6. Pēc tam, kad Sabiedrība būs saņēmusi visu maksu par Precēm un tās piegādi, Sabiedrība nogādās pasūtīto Preci uz Pircēja norādīto saņemšanas vietu. Pircējam ir saistoši izvēlētā Preču piegādātāja noteikumi (piemēram, darba laiks un laiks, kurā prece ir jāizņem utt.). No izvēlētā piegādes veida ir atkarīga maksa par piegādi un piegādes termiņš.

2.7. Preču pasūtījums ir uzskatāms par veiktu un tas kļūst saistošs Pircējs un Sabiedrībai brīdī, kad Sabiedrība ir saņēmusi maksu par Precēm un to piegādi. 

2.8. Sabiedrība pēc pasūtījuma saņemšanas nosūtīs apstiprinājumu par pasūtījumu uz Pircēja norādīto e-pastu.

2.9. Pircējam ir tiesības Interneta veikalā reģistrēt savu maksājuma karti, kas ir derīga pirkumiem internetā, lai ērtāk varētu veikt turpmākos pirkumus. Pircējs piekrīt, ka Sabiedrībai ir tiesības ieturēt no maksājumu kartes, ko Pircējs reģistrējis Interneta veikalā, maksu par Precēm un piegādi.

2.10. Izdarot maksājumus un/vai reģistrējot maksājumu karti, Pircējs apliecina, ka viņam ir tiesības lietot attiecīgo karti un veikt norēķinus ar to.

  1. Preču piegāde

3.1. Par Preču piegādi var tikt paredzēta maksa, kas atkarīga no izvēlētā piegādes veida un saņemšanas vieta. Preču piegāde tiek nodrošināta tikai Latvijas Republikas teritorijā. Piegādes maksa, ja tāda paredzēta, tiek norādīta Preces pasūtīšanas brīdī (pēc piegādes vietas izvēles).

3.2. Preču piegāde notiek tikai pēc pilnīgas samaksas veikšanas par Precēm un to piegādi.

3.3. Pircējam ir pienākums norādīt precīzu un pilnīgu informācija par piegādes vietu (t.sk., durvju kods, stāvs, precīza ēkas ieeja, ja tādas ir vairākas u.tml.). Pārdevējs un kurjers nav atbildīgs par piegādes neizpildi vai kavējumu, ja tas radies Pircēja nepilnīgi vai neprecīzi sniegtas informācijas dēļ.

3.4. Pircējs nevar mainīt Preču piegādes adresi pēc tam, kad Preču pasūtījums ir apstiprināts.

3.5. Pircējam ir pienākums pirms preces pieņemšanas pārbaudīt, vai Preču iepakojums nav bojāts. Ja tiek konstatēts iepakojuma bojājums vai citas neatbilstības, tad Pircējam tas ir jānorāda piegādes dokumentā un jāpaziņo par to Sabiedrībai.

3.6. Ja Sabiedrība nevar nodrošināt Pircēju ar pasūtīto Preci, tad Sabiedrībai ir tiesības ar Pircēja piekrišanu piegādāt Pircējam citu Preci par ekvivalentu cenu, pretējā gadījumā Pircējam tiek atmaksāta samaksātā nauda par nepiegādāto Preci.

3.7. Sabiedrībai ir tiesības nepiegādāt Preces, ja Pircējs nav veicis pilnu samaksu par Precēm un/vai to piegādi. Preču piegāde pirms samaksas veikšanas neatbrīvo Pircēju no samaksas pienākuma.

3.8. Ja Pircējs nav sastopams norādītajā adresē, kādu tas norādījis, vai Pircējs nav sastopams laikā, par ko tam tika paziņots, vai Pircējs neierodas izņemt Preces tam paziņotajā laikā un/vai vietā, tad Sabiedrība un kurjers nav atbildīgs par Preču nesaņemšanu, neizņemšanu un/vai saņemšanas kavēšanu, turklāt šādā gadījumā Pircējam netiek atdota samaksātā nauda par Precēm un to piegādi. Ja Pircējs vēlas atkārtotu piegādi, tad tas tiek nodrošināt par papildu maksu saskaņā ar Interneta veikalā norādīto cenrādi.

3.9. Sabiedrība nav atbildīga par Pircēja izvēlētā kurjera un/vai ar piegādi saistīto pakalpojumu kavēšanos un/vai neprecizitāti.

  1. Preču rezervācija

4.1. Pircējam ir tiesības Interneta veikalā veikt Preču rezervāciju. Rezervācijas gadījumā Pircējs izvēlas Preci, rezervē to, norāda vēlamo Preces izņemšanas vietu un ievada datus par sevi. Samaksa par rezervēto Preci jāveic veikalā pie Preces izņemšanas.

4.2. Preču rezervācija nav uzskatāma par Pušu vienošanos attiecībā uz Preces pirkumu, cenu u.tml.

4.3. Pircējs var izņemt rezervēto Preci pēc tam, kad ir saņēmis apstiprinājumu no Sabiedrības (īsziņa, e-pasts, telefona zvans). 

4.4. Pēc rezervācijas apstiprināšanas Prece būs Pircēja izvēlētajā veikalā rezervācijas veikšanas dienā un vēl 2 (divas) darba dienas pēc tam.

4.5. Rezervācijas gadījumā Pircējam tiek rezervētas izvēlētās Preces, bet netiek garantēta Preču cena, jo tā ir atkarīga no dienas, kad Pircējs rezervētās Preces izņem. Par cenas maiņu Pircējs netiek atsevišķi informēts un cena ir redzama veikalā, kur tā pieejama izņemšanai.

4.6. Preču rezervācijas gadījumā nav iespējams izmantot atteikuma tiesības, jo Preces pirkums tiek izdarīts veikalā un Pircējam ir tiesības iepazīties ar izvēlēto Preci un tās īpašībām klātienē pirms pirkuma izdarīšanas un samaksas veikšanas.

  1. Preču kvalitāte un garantija

5.1. Preču derīguma termiņš un ražotājs ir norādīts uz Preču iepakojuma.

5.2. Pēc Preču saņemšanas Pircējs ir atbildīgs par kvalitātes un drošuma saglabāšanu.

5.3. Pircējam ir pienākums pirms Preču lietošanas iepazīties ar Preču marķējumu un/vai uz Preces iepakojuma norādīto informāciju, un/vai lietošanas instrukciju.

5.4. Garantija ir attiecināma tikai uz Pircējiem, kas ir patērētāji (fiziskās personas, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību).
5.5. Ja patērētājs neievēro kādu no ražotāja vai izplatītāja norādēm, tad tas zaudē iespēju izmantot atteikuma tiesības un/vai izvirzīt prasījumus saistībā ar Preču garantiju.

5.6. Piesakot ražotājam vai Sabiedrībai prasījumu par Preces neatbilstību līguma noteikumiem, patērētājs prasījuma pieteikumam pievieno darījumu apliecinoša dokumenta kopiju.

5.7. Patērētājam ir tiesības pieteikt prasījumu Sabiedrībai par Preces neatbilstību līguma noteikumiem divu gadu laikā no preces iegādes dienas. Patērētājs iesniedz prasījuma pieteikumu sabiedrībai divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces neatbilstību līguma noteikumiem. Par preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad patērētājs ir pieņēmis attiecīgo Preci.

5.8. Garantija nav attiecināma, ja Preces bojājumi radušies paša patērētāja vainas dēļ un/vai Precei ir dabisks nolietojums, un/vai Prece izmantota neparedzētiem mērķiem, un/vai Prece bojāta ārēju apstākļu iedarbības rezultātā, un/vai Prece ir neatbilstoši vai nepareizi uzglabāta.

  1. Atteikuma tiesības

6.1. Atteikuma tiesības var izmantot tikai tie Pircēji, kas ir patērētāji (fiziskās personas, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību). Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pirkuma līguma 14 dienu laikā no Preces (Preču daļas) saņemšanas dienas (paziņojot par to Sabiedrībai).

6.2. Lai patērētājs izmantotu atteikuma tiesības, Precēm ir jābūt nelietotām, nebojātām un sākotnējā izskatā (nebojātām etiķetēm, aizsardzības plēvēm, iepakojumam utt.). Patērētājs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atbildīgs par Preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja Prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis Preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.

6.3. Preces lietošana tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei veicama tikai tiktāl, cik to būtu iespējams izdarīt veikalā, pretējā gadījumā atteikuma tiesības nebūs iespējams izmantot.

6.4. Atteikuma tiesības nav izmantojamas gadījumos, kad to paredz normatīvie akti, tai skaitā, bet ne tikai, kad Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš (piemēram barībai un papildbarībai); patērētājs ir atvēris iepakojumu Precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ (piemēram, barību, papildbarību, šampūnus, smēres, šķidrumus, aerosolus, tabletes). 

6.5. Ja patērētājs vēlas izmantot atteikuma tiesības, tad viņam ir jānosūta Sabiedrībai aizpildīta atteikuma tiesību veidlapa vai e-pasts uz info@suns.lv, norādot patērētāja vārdu, uzvārdu un personas kodu, patērētāja kontaktinformāciju, iegādātās Preces nosaukumu, Preces pirkuma maksu un piegādes izdevumus, patērētāja bankas konta numuru, paziņojumu par atkāpšanos no Preces pirkuma līguma. Patērētājam ir pienākums arī pievienot pirkumu apliecinošu dokumentu.

6.6. Patērētājam ir pienākums 14 dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas nogādāt Preci Sabiedrībai (ja patērētājs ir saņēmis Preci). Sabiedrībai ir tiesības neatmaksāt patērētājam tā samaksāto naudas summu par Preci, kamēr patērētājs nav nogādājis Preci Sabiedrībai. Ja patērētājs neievēro šajā punktā noteikto Preču atpakaļ atdošanas termiņu, tad atteikuma tiesības tiek zaudētas.

6.7. Preci vēlams atdot ar visu (nebojātu) iepakojumu. Preces atdošana ir jāveic ar pasta sūtījumu vai piegādi uz Sabiedrības norādīto adresi un atpakaļsūtīšanas izdevumus sedz patērētājs.

6.8. Atteikuma gadījumā Sabiedrība veic samaksātās naudas atmaksu par Preci ne vēlāk kā 14 dienu laikā no paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu, Preces un citas nepieciešamās informācijas saņemšanas. Sabiedrība neatmaksā izdevumus (to daļu) par Preču piegādi, kas ir lielākas par standarta lētāko saņemšanas veidu.

Strīdu risināšana – Sūdzību par pakalpojumiem lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi  info@suns.lv. Sūdzība tiks izkatīta 7 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekristīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot rakstveida iesniegumu pakalpojuma sniedzējam par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:

– vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;

– iesnieguma iesniegšanas datumu;

– strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:

http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process

http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze

Saskaņā ar Regulu Nr. 524/2013 ir izveidota platforma strīdu izšķiršanai tiešsaistē, un Jums ir tiesības to izmantot strīda risināšanai ar SIA DOG – https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

  1. Privātums

7.1. Visi Interneta veikalā ievadītie un/vai Sabiedrībai nodotie Pircēja personas dati un personas identifikācijas kodi tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

7.2. Reģistrējoties Interneta veikalā un/vai lietojot Interneta veikalu, Pircējs izsaka piekrišanu, ka Sabiedrība veic attiecīgā Pircēja personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādi Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē.

7.3. Pircēju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes pārzinis ir Sabiedrība.

7.4. Pircēju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes mērķis – informēšana par aktualitātēm, pasūtījumu noformēšana, Preču pārdošana un piegāde.

7.5. Sabiedrībai ir tiesības ar e-pasta un īsziņu starpniecību informēt Pircējus par dažāda veida ar Interneta veikalu un Sabiedrību saistītām aktualitātēm. Pircējam ir tiesības jebkurā laikā atteikties no paziņojumu saņemšanas, nosūtot par to Sabiedrībai informāciju uz e-pastu info@suns.lv. Atsakoties no paziņojumu saņemšanas, Zelta klienta karšu lietotājs var zaudēt tiesības lietot lojalitātes karti un tajā uzkrātos bonusus.

7.6. Pircējam ir tiesības Interneta veikalā pašam pievienot, labot vai dzēst par sevi norādītos datus.

7.7. Reģistrējoties Interneta veikalā un/vai lietojot Interneta veikalu, Pircējs apliecina, ka ir informēts un piekrīt savu personas datu nodošanai personas datu operatoram, kas Sabiedrības vārdā nodrošina pakalpojumu izpildi (piemēram, Preču piegādātājam un kurjeram).

  1. Beigu noteikumi

8.1. Ja Pircējs nepilda vai nepienācīgi pilda Noteikumus, pārkāpj normatīvo aktu prasības, ir nodarījis zaudējumus vai kaitējumu Sabiedrībai vai trešajām personām, tad Sabiedrībai ir tiesības atteikt Pircējam pakalpojumu sniegšanu, Preču piegādi, liegt pieeju Interneta veikalam, kā arī vienpusēji anulēt pasūtījumus.

8.2. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Interneta veikalu un tajā izvietoto saturu pieder tikai un vienīgi Sabiedrībai.

8.3. Visi strīdi, kas rodas starp Pircēju no vienas puses un Sabiedrību vai Preču piegādātāju no otras puses, ir risināmi saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem (tiesas piekritību nosakot pēc Sabiedrības juridiskās adreses prasības celšanas brīdī).

Informācija par sīkdatnēm

Tāpat kā lielākā daļa tīmekļa vietņu arī mūsu tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes, lai nodrošinātu ērtāku vietnes pārskatīšanu un citas funkcijas.

Kas ir sīkdatnes un kāpēc tās izmanto?

Katra tīmekļa vietne var nosūtīt savas sīkdatnes jūsu pārlūkprogrammai, ja to atļauj pārlūkprogrammas iestatījumi. Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, kurus attiecīgā tīmekļa vietne pārsūta uz pārlūkprogrammu. Sīkdatnes gandrīz nemaz neaizņem vietu datora cietajā diskā, jo to izmērs parasti ir tikai daži kilobaiti. Sīkdatnes ļauj izsekot mūsu tīmekļa vietnes apmeklējumu plūsmu un tās lietotāju skaitu, kā arī reģistrēt jūsu apmeklējuma informāciju, piemēram, vēlamo valodu, drošas meklēšanas iestatījumus un citus iestatījumus, kā arī pielāgot mūsu piedāvājumus, lai tie atbilstu jūsu vajadzībām un būtu maksimāli noderīgi. Līdz ar to nākamais mūsu tīmekļa vietnes apmeklējums būs ērtāks, lietotājam draudzīgāks, turklāt gan jums, gan mums izdevīgāks. Sīkdatnes ir svarīgas. Bez tām tīmekļa vietņu pārlūkošana bija daudz sarežģītāka.
Parasti neveidojam jūsu tiešsaistes darbību individuālu profilu, un lielākajā daļā gadījumu sīkdatnes neļauj jebkādā veidā identificēt jūs kā konkrētu fizisku personu. Iegūtos datus uzglabājam anonīmi, nesaistot tos ar citiem jūsu personas datiem, kur sīkdatnes satur tikai identifikācijas numuru (proti, sīkdatnes identificē piekļuvi tikai piekļuvi mūsu tīmekļa vietnei un to lietotāju uzvedību, kuri piekļūst tai no attiecīgās ierīces – datora, planšetdatora, viedtālruņa). Arī izmantojot reklāmas sīkdatnes, kas nodrošina labāk mērķētu reklāmu (bez jūsu piekrišanas apstrādāt personas datus mārketinga nolūkos), notiek tikai apmeklētāju segmentācija, pamatojoties uz dažiem vispārīgiem apmeklētāju uzvedības modeļiem un viņu apmeklēto vietņu saturu, tas ir, nesaistot ar citiem jūsu personas datiem (mērķtiecīga reklāma tiek rādīta, pamatojoties uz anonīma lietotāja vai lietotāju grupu uzvedību tīmekļa vietnē, ņemot vērā to pārlūkprogrammas identifikāciju).
Ņemot vērā segmentāciju, varam apkopot vispārīgu informāciju par aptuveno jūsu datora vai mobilās ierīces ģeogrāfisko atrašanās vietu. Šie dati tiek apkopoti, lai nodrošinātu personalizētu saturu, pamatojoties uz jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu.
Identifikācijas numura un citu identifikācijas datu, piemēram, vārda, e-pasta adreses, IP adreses u. tml. savienošana notiek, ja jūs ar mums sazināties, izmantojot mūsu pārvaldīto lietotāja kontu mūsu tīmekļa saskarnē: jūsu e-pasta adrese tiks pievienota attiecīgajai sīkdatnei, lai izveidotu individuālu visu tiešsaistes darbību profilu. Ja jūs savas reģistrācijas ietvaros vai vēlāk pilnvarosiet mūs apstrādāt jūsu personas datus mārketinga nolūkos, jūs atļausiet mums nosūtīt jums personalizētus piedāvājumus un reklāmas materiālus, pamatojoties ne tikai uz vietnes apmeklētāju uzvedības vispārīgiem modeļiem, bet arī uz jūsu pirkumu vēsturi un individuālo profilu, tas, ir, ņemot vērā pievienoto vērtību, kas ir saistīta ar tādu citu datu zināšanu, kas zināmā mērā jūs raksturo un kas tiek apstrādāti un novērtēti, izmantojot tā dēvēto automatizēto apstrādi, tostarp profilēšanu.
Turpmāk uzzināsiet, kāda veida sīkdatnes mēs lietojam un kā šīs sīkdatnes izmantojam reklāmā. Uzziniet vairāk par privātuma politiku šeit.

Kādas sīkdatnes izmantojam?

Mūsu tīmekļa vietnes darbības ietvaros izmantojam tā dēvētās “sesijas sīkdatnes” jeb attiecīgā izmantošanas laika sīkdatnes (pagaidu sīkdatnes), kas tiek uzglabātas tikai brīdī, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, un kas ļauj saglabāt informāciju, pārvietojoties no vienas vietnes uz citu, kā arī novērš vajadzību atkārtoti ievadīt dažus datus.
Tāpat izmantojam tā dēvētās “pastāvīgas sīkdatnes” jeb ilgtermiņa sīkdatnes, kas paliek jūsu datorā ilgāk un ko izmanto, lai saglabātu informāciju par apmeklētājiem, kuri atkārtoti iekļūst mūsu tīmekļa vietnē, resp., kas ļauj identificēt jūsu datoru (vai citu ierīci, no kuras piekļūstat mūsu vietnei), ja atkārtoti apmeklējat mūsu tīmekļa vietni. Pastāvīgo sīkdatņu izmantošanas mērķis ir nodrošināt jums optimālu lietotāja informāciju, kā arī “atpazīt” jūs (proti, Jūsu ierīci) un piedāvāt jums maksimāli daudzveidīgu tīmekļa vietnes saturu un jaunu saturu atkārtotas izmantošanas gadījumā. Vēl viena pastāvīgo sīkdatņu priekšrocība ir tā, ka tās ļauj pielāgot mūsu vietni jūsu interesēm un novērš vienas un tās pašas reklāmas atkārtošanos.
Atkarībā no tā, kurš veido un apstrādā sīkdatnes, tās var iedalīt divās grupās:

Pirmās puses sīkdatnes (“first party cookie”) – tās veido konkrētā tīmekļa vietne vai skripts tajā pašā domēnā. Visbiežāk tās nodrošina vietnes pamatfunkcijas.

Trešo pušu sīkdatnes (“third party cookie”) – tiek izveidoti citi skripti. Visbiežāk tās ir reklāmas sistēmu, sociālo tīklu logrīku vai iegulto videoierakstu sīkdatnes.

 

Iepriekš minētajos sīkdatņu veidos atšķir šādas sīkdatņu kategorijas:

Sīkdatņu kategorijas atbilstoši to funkcijai:

Obligāti nepieciešamās (īstermiņa, pirmās puses): Šīs sīkdatnes ir būtiskas, lai jūs varētu pārlūkot dažādas tīmekļa vietnes un izmantot to funkcionalitāti. Tās ir nepieciešamas, lai nodrošinātu vietnes pamatfunkcijas, tas ir, ievietotu preces iepirkumu grozā, nodrošinātu pirkšanas procesu un parādīto konkrēto lapas versiju, kurai nepieciešams javascript vai bez tā. Bez šīm sīkdatnēm nevarēsiet saņemt nepieciešamos pakalpojumus.

Veiktspējas sīkdatnes (ilgtermiņa, pirmās puses un trešo pušu): Šīs sīkdatnes apkopo informāciju par to, kā apmeklētāji izmanto tīmekļa vietnes, piemēram, kuras vietnes tie apmeklē visbiežāk. Šīs sīkdatnes neapkopo informāciju, kas varētu identificēt apmeklētāju. Visa informācija, kas tiek apkopota, izmantojot sīkdatnes, ir apkopojoša, tāpēc anonīma. Informāciju izmanto tikai, lai nodrošinātu labāku tīmekļa vietnes darbību.

 Funkcionālās sīkdatnes (ilgtermiņa, pirmās puses un trešo pušu): Šīs sīkdatnes ļauj konkrētai tīmekļa lapai atcerēties jūsu izvēli un piedāvāt jums labākas, modernākas funkcijas. Šīs sīkdatnes nav obligātas, taču ļauj tīmekļa vietnei nodrošināt uzlabotas funkcijas un pilnveidot lietotāju pieredzi – ļauj tīmekļa vietnēm saglabāt informāciju, ko esat ievadījis kā tīmekļa lapu lietotājs (piemēram, lietotāja ID, valodas izvēle, lietotāja atrašanās vieta, personas datu drošības iestatījumi). Šo sīkdatņu mērķis ir piedāvāt visiem lietotājiem uzlabotas, personalizētas funkcijas. Arī funkcionālās sīkdatnes izmanto, lai ļautu izmantot dažas vēlamās funkcijas, piemēram, video atskaņošanu. Šīs sīkdatnes nevar izsekot jūsu pārlūkošanas darbības citās tīmekļa vietnēs.

Reklāmas sīkdatnes (ilgtermiņa, pirmās puses un trešo pušu): Šīs sīkdatnes izmanto kā reklāmas avotu, kas satur jums svarīgu informāciju un atbilst jūsu interesēm. Tāpat tās izmanto, lai ierobežotu to reklāmu skaitu, ko redzat, un kā papildu rīku reklāmas kampaņu efektivitātes mērīšanai. Tās parasti izvieto reklāmas sistēmas ar tīkla operatora atļauju.

Kas jums vēl būtu jāzina par sīkdatnēm?

Rīku koplietošana: trešo pušu sīkdatnes – sociālie tīkli
Mūsu tīmekļa vietnē izmantojam tā dēvētās iegultās “koplietotās” pogas (arī sociālo tīklu spraudņus). Tie kalpo kā grāmatzīme apmeklētājiem, un tos izmanto, lai kopīgotu saturu apmeklētāju sociālajos tīklos (Facebook, Google+, Youtube). Tiklīdz ir nospiesta kāda no šīm pogām, pakalpojums, ko izvēlējāties, var noteikt šo sīkdatni un ar tās palīdzību koplietot saturu. Ja mūsu tīmekļa vietnē izmantosiet savienojuma iespēju ar Facebook, Youtube vai Google+, noklikšķinot uz attiecīgās ikonas, varam izmantot jūsu personīgo informāciju. Esam iekļāvuši šos rīkus mūsu tīmekļa vietnē, lai organizētu konkursus un ļautu koplietot saturu ar draugiem. Izmantojot tās, varam iegūt noteiktu informāciju no sociālajiem tīkliem, ko vēlāk izmantojam mārketinga nolūkos. Mēs nekontrolējam šo sīkdatņu izmantošanu, tāpēc, lai uzzinātu vairāk par šo pušu sīkdatnēm, lietotājiem jāmeklē informācija attiecīgajā trešās puses tīmekļa vietnē.
Iegultās trešo pušu sīkdatnes (ilgtermiņa, trešo pušu)
Trešo pušu sīkdatnes veido organizācijas, kas mums sniedz dažādus pakalpojumus. Piemēram, mēs izmantojam ārējo analītiķu pakalpojumus. Šie piegādātāji mūsu vārdā izveido sīkdatnes, lai mēs varētu uzzināt, kas ir un nav populārs, cik cilvēku redzēja noteiktu reklāmu vai cik daudzi no viņiem to redzēja atkārtoti utt.
Vienlaikus dažās vietnēs izmantojam vairāku pušu reklāmas sistēmas, piemēram, Google, Facebook, AdForm. Izmantojot šīs sīkdatnes, mēs saņemsim informāciju, kad noklikšķināsiet uz reklāmas. Šajā gadījumā šajās citās tīmekļa vietnēs ievietojam trešo pušu sīkdatnes. Varam izmantot iegūto informāciju, lai parādītu reklāmas, kas atbilst jūsu interesēm vai jūsu uzvedībai tīmeklī.

Tīmekļa bāksignāli un vietējā atmiņa

Lai padarītu mūsu tīmekļa vietņu saturu atbilstīgu, ērti lietojamu un aktuālu, mēs izmantojam interneta analītiku, kas palīdz saprast, kā apmeklētāji izmanto mūsu tīmekļa vietni. Šie pakalpojumi izmanto dažādas datu ieguves tehnoloģijas, piemēram, tīmekļa bāksignālus. Tīmekļa bāksignāli ir nelieli elektroniski attēli, kas kalpo kā signālbrīdinājumi par sīkdatnēm, uzskaita apmeklējumu skaitu un uzrauga tīmekļa vietnes izmantošanu un efektivitāti. Šī funkcija norāda uz to, par kādu saturu mūsu apmeklētājiem ir interese un palīdz mums savā tīmekļa vietnē sniegt klientiem pielāgotu informāciju. Šie “tīmekļa bāksignāli” ir anonīmi un nesatur vai neapkopo nekādu informāciju, ar kuras palīdzību Jūs varētu identificēt.

Dažreiz tikai un vienīgi tehniskiem nolūkiem izmantojam tā dēvēto “vietējo atmiņu” (piemēram, skaļuma iestatījumu saglabāšanai utt.) jūsu tīmekļa pārlūkprogrammā vai līdzīgu funkcionalitāti ar tā dēvēto “Indexed DB”. Tas ir īpašs repozitorijs pārlūkā, kurā var saglabāt lietotāja iestatījumus. Šos iestatījumus parasti saglabā šajos repozitorijos, līdz tie tiek mainīti.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Lai saglabātu personiskos iestatījumus

Šīs sīkdatnes ļauj mūsu vietnei atcerēties informāciju, kas ietekmē tīmekļa vietnes izskatu vai uzvedību. Piemēram, vēlamo valodu vai apgabalu, kurā atrodaties. Pamatojoties uz atrašanās vietas informāciju, vietne var piedāvāt informāciju par mūsu tuvāko veikalu. Šīs sīkdatnes var arī palīdzēt jums mainīt teksta izmēru, burtveidolu un citus tīmekļa vietņu elementus, kurus var personalizēt.

Aizsardzības nodrošināšanai

Sīkdatnes izmantojam, lai autentificētu lietotājus, novērstu krāpniecisku piekļuves datu izmantošanu un aizsargātu lietotāja datus no nesankcionētas piekļuves. 

Statistikas reģistrēšanai, apmeklētāju plūsmas mērījumiem un tīkla drošībai

Ikreiz, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, analītiskā programmatūra anonīmi saglabā sīkdatnes. Tās palīdz uzzināt, cik daudz lietotāju apmeklē mūsu vietni atkārtoti. Šādi labāk saprotam mūsu apmeklētāju uzvedību vietnē, kā arī to, kam viņi dod priekšroku un kas viņus interesē. Šī informācija nav nekādā veidā saistīta ar citu informāciju. Tā, piemēram, zinām, ka attiecīgo sadaļu mēnesī atkārtoti apmeklē vairāki cilvēki. Taču mēs nezinām, kas viņi ir. 

Mūsu ierakstītos datus var izmantot arī, lai aizsargātu mūsu tīklu un novērstu uzbrukumus.

 

Lai saglabātu reģistrācijas informāciju

Reģistrētajiem lietotājiem sīkdatnēs saglabājam pieteikšanās vai atteikšanās informāciju. 

Reklāmas nolūkos

Mēs arī izmantojam sīkdatnes, lai palielinātu reklāmu pievilcību jums kā lietotājam un piedāvātu reklāmdevējiem labākus reklāmas nosacījumus. Sīkdatnes parasti izmanto, lai atlasītu reklāmas, pamatojoties uz to, kas attiecas uz lietotājiem (atkārtotais mārketings), lai uzlabotu kampaņu rezultativitātes pārskatus un lai lietotājiem nerādītu jau redzētas reklāmas. Mēs izmantojam atkārtotā mārketinga datus tikai apmeklētāju segmentācijai, lai palīdzētu nodrošināt atbilstošu reklāmas saturu. Segmenti tiek veidoti, pamatojoties uz dažiem vispārīgiem apmeklētāju uzvedības modeļiem un to apmeklēto lapu saturu.

Ja mums ir jūsu piekrišana personas datu apstrādei mārketinga nolūkos, tostarp profilēšanai, varam sasaistīt šīs šim nolūkam paredzētās sīkdatnes ar citiem jūsu personas datiem un, izmantojot automatizētu apstrādi, izveidot individuālus profilus, ko vēlāk izmanto personalizētas reklāmas mērķiem.

Kā pielāgot sīkdatņu izmantošanu?

Lielākajā daļā gadījumu nav noteikta veida, kā atslēgt sīkdatnes bez pilnas vai daļējas tīmekļa vietnes funkcionalitātes ierobežošanas. Ja neesat pārliecināts, vai sīkdatnes ir nepieciešamas, lai pilnībā izmantotu sniegtos pakalpojumus, iesakām to iestatījumus saglabāt.

Sīkdatnes varat savā pārlūkprogrammā izdzēst – parasti šī iespēja ir pieejama “Apmeklēto vietņu vēsturē”.

Pārlūkprogrammas arī ļauj bloķēt sīkdatnes datorā, piemēram, izmantojot funkciju “Aizsardzības no izsekošanas iespējošana”. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā gadījumā mūsu vietnes funkcionalitāte var tik ierobežota. Lai iegūtu informāciju par to, kā pārlūkprogrammā iestatīt sīkdatnes, apmeklējiet attiecīgas pārlūkprogrammas tīmekļa vietni:

Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla
Mozilla Firebird
Mozilla Firefox
Safari
un citas
 
Citu noderīgu informāciju par sīkdatnēm un to izmantošanu skatiet AboutCookies.org.

 

Пролистать наверх

Получи скидку 10%

Спасибо! При оформлении заказа введите код купона PALDIES10 и получите скидку 10%.

При попытке отправить ваш запрос произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.